خنک آن قماربازی که بباخت آنچه بودش


بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر